نمایشگاه های تجاری و بازرگانی


سیزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تأسیسات آب و فاضلاب
شروع: 1396/07/24
پایان: 1396/07/27
مجری:
تلفن:
وب سایت:
هجدهمين نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی
شروع: 1396/07/24
پایان: 1396/07/27
مجری:
تلفن:
وب سایت:
بيست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
شروع: 1397/02/16
پایان: 1397/02/19
مجری:
تلفن:
وب سایت: