ضایعات صنایع غذایی و دخانیات

لوله واتصالات پی وی سی پلیکا
لوله پی وی سی (پلیکا)، سخت و شکننده
پی وی سی خوزستان
لوله واتصالات پی وی سیپلیکا
لوله پی وی سی (پلیکا)، سخت و شکننده
آرمان گلپا-شرکت
لوله پلیکا
لوله پی وی سی (پلیکا)، سخت و شکننده
فاطمه داودی بهابادی
اتصالات پی وی سی سخت
لوله پی وی سی (پلیکا)، سخت و شکننده
عباس میرزائی واحمدعلی معدنی
لوله واتصالات پی وی سی پلیکا
لوله پی وی سی (پلیکا)، سخت و شکننده
رادپرور - مهدی
لوله واتصالات پی وی سی
لوله پی وی سی (پلیکا)، سخت و شکننده
صنعتی لوله و اتصال پرندک
لوله پولیکا
لوله پی وی سی (پلیکا)، سخت و شکننده
میزان پلاستیک یزد
لوله پی وی سی ویژه کابل کشی برق
لوله پی وی سی (پلیکا)، سخت و شکننده
میر محمد علی ملکی موسوی
لوله واتصالات پی وی سی پلیکا
لوله پی وی سی (پلیکا)، سخت و شکننده
تولیدی لوله سبز آسیا گستر-شرکت
لوله واتصالات پی وی سی پلیکا
لوله پی وی سی (پلیکا)، سخت و شکننده
کوثر شیخی
آخال یا ضایعات غیر فلزی

فیلم پلی اتیلن نایلون
فیلمهای پلی اتیلن
پویش به آفرینحسین سعیدی
فیلم پلاستیکی
فیلمهای پلی اتیلن
محمد رضا نیاتی
فیلم پلی اتیلن نایلون781فیلم پ
فیلمهای پلی اتیلن
محمود قاضی مرادی
فیلم پلاستیک نایلون
فیلمهای پلی اتیلن
محسن وحسین ملاسلطانی حلیل وعباس موسوی
فیلم پلاستیکی
فیلمهای پلی اتیلن
تعاونی فرآورده های پلاستیکی طهورای جام
فیلم پلی اتیلن
فیلمهای پلی اتیلن
مهتاب پلاستیک
فیلم پلاستیکینایلون
فیلمهای پلی اتیلن
حیدری-خداکرم
فیلم پلاستیکینایلون
فیلمهای پلی اتیلن
علی محمد ومجید عظیمی
کیسه پلی اتیلن فیلم ونایلکس
فیلمهای پلی اتیلن
مجیدنوربخش
فیلم پلاستیکی
فیلمهای پلی اتیلن
عکاف زاده - حسین و حسن
آخال یا ضایعات فلزات سایر آخال و ضایعات