سنگ یادبود یا سنگ ساختمانی سنگ گچ، انیدریت، گدازآور سنگ آهکی، سنگ آهک و سایر سن گ های آهکی از نوع مورد استفاده در ساخت

انواع ماسه؛ ریگ، شن، سنگ شکسته شده یا خرد شده، قیر و آسفالت طبیعی انواع خاک رس