عباس رنگسازي جباري


ایمیل: tohidpump65@gmail.com
تلفن: 02156232160

خدمات فنی و مهندسی قابل ارائه


نام خدمات فنی و مهندسی منطقه جغرافیایی
تولید پمپ های کف کش و لجن کش کل کشور

سوابق کاری


سازمان / شرکت سمت مدت (ماه)

مهارت ها


مهارت صنعت

دوره های آموزشی


عنوان دوره موسسه آموزشی


بازگشت به فهرت خدمات فنی و مهندسی