- کباب پز اتوماتیک
کباب پز اتوماتیک

دسته بندی محصول:
نام تجاری (بازاری) محصول: کباب پز اتوماتیک
نام محصول بر اساس کدینگ HS:
کد HS:
استاندارد:
قیمت: 300000000 ریال
مدل: برلیان عریض
طظزط