خلاق دما گستر اراک (شیدپخت)


- فر برنج تک پرس
فر برنج تک پرس

دسته بندی محصول:
نام تجاری (بازاری) محصول: فر برنج تک پرس
نام محصول بر اساس کدینگ HS:
کد HS:
استاندارد: 159000000
قیمت: 1395 ریال
مدل: